Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter B.V. ‚Äď ZorgConsument/Pati√ęnt (2020)

Artikel 1: Algemeen

 1. Hallo Dokter is een initiatief en handelsnaam van Hallo Dokter B.V.(hierna: Hallo Dokter) gevestigd te Eemnes aan de Walnootberg 12A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69181209.
 2. Hallo Dokter exploiteert:

a: een (online) beveiligde softwareapplicatie die een (huis)arts en een ZorgConsument (pati√ęnt) de mogelijkheid biedt via¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† een beveiligde¬† ¬† ¬† ¬† beeldverbinding contact te hebben ten behoeve van een medisch consult. Deze softwareapplicatie¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† wordt verder genoemd:¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† Beeldbellen.

b: een softwareapplicatie die zorgconsumenten de mogelijkheid biedt hun eigen medisch dossier online vast te leggen, te            onderhouden en      te delen met zorgverleners. Deze softwareapplicatie wordt verder genoemd: Online Medisch Dossier.

3. Hallo Dokter kent de ZorgConsument een unieke Medi-ID toe. Deze Medi-ID is persoonsgebonden, exclusief en niet                         overdraagbaar.

4. Hallo Dokter spant zich er tot het uiterste toe in om als provider van de ICT technologie al hetgeen te doen, voor zover binnen           haar vermogen om een veilige en ongestoorde verbinding tussen ZorgConsument en betreffende (huis-)arts tot stand te                     brengen.

Artikel 2: Definities

 1. ZorgConsument: De persoon die gebruikmaakt van de softwareapplicaties van Hallo Dokter.
 2. Zorgprofessional: De (huis-)arts of verpleegkundige waarvan Hallo Dokter de BIG registratie heeft vastgesteld en die gebruik maakt van de softwareapplicatie voor het Beeldbellen consult.
 3. Beeldbellen consult: een online consult tussen ZorgConsument en Zorgprofessional dat tot stand komt via de softwareapplicatie van Hallo Dokter.
 4. Online Medisch Dossier: een afgesloten en beveiligd gedeelte van de website www.hallodokter.nl.

Artikel 3: Toepasselijkheid van de gebruiksvoorwaarden

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, inschrijvingen en communicatie met Hallo Dokter en het gebruik van de softwareapplicaties van Hallo Dokter. ZorgConsument dient de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden bij inschrijving alvorens Hallo Dokter de inschrijving aanvaardt en ZorgConsument gebruik kan maken van de softwareapplicatie van Hallo Dokter.
 2. Hallo Dokter mag de gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. ZorgConsument ontvangt hierover een e-mail van Hallo Dokter. Indien ZorgConsument niet akkoord gaat, laat ZorgConsument dat binnen twee dagen na ontvangst van de e-mail ook per e-mail weten aan Hallo Dokter. De toegang van ZorgConsument tot de softwareapplicatie van Hallo Dokter wordt afgesloten op de dag na afloop van de periode waarvoor is betaald.

Artikel 4: Het Beeldbellen Consult

 1. Het Beeldbellen consult is slechts mogelijk met Zorgprofessional.
 2. Op het moment dat ZorgConsument een Beeldbellen consult krijgt met Zorgprofessional, komt er tussen ZorgConsument en Zorgprofessional een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand. Hallo Dokter is bij deze overeenkomst geen partij.
 3. De Zorgprofessional heeft slechts toegang tot het Online Medisch Dossier van ZorgConsument nadat ZorgConsument daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.
 4. Gelet op de digitale aard van deze dienstverlening, kan Zorgprofessional bepaalde onderzoeken (zoals lichamelijk onderzoek) niet uitvoeren. Indien tijdens een Beeldbellen consult blijkt dat een nader (lichamelijk) onderzoek of behandeling vereist is, zal Zorgprofessional u doorverwijzen naar de juiste zorgprofessional. In spoedeisende gevallen zal Zorgprofessional u doorverwijzen naar het alarmnummer 112.
 5. HalloDokter sluit iedere aansprakelijk uit voor (directe en indirecte) schade die ZorgConsument lijdt als gevolg van de uitvoering van een Beeldbellen consult tussen Zorgprofessional en ZorgConsument en alle gebeurtenissen en consequenties die daarvan het gevolg zijn, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

a. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de softwareapplicatie van Hallo Dokter;

b. Eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die ZorgConsument aan HalloDokter heeft gegeven;

c. Onbevoegd inloggen;

d. Overmacht aan de zijde van HalloDokter in de zin van artikel 6:75 BW;

e. Medisch handelen van Zorgprofessional, deze is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische handelingen en advisering.

f. Onjuist gebruik (waaronder misbruik) van inloggegevens of ongeautoriseerde toegang tot de applicaties of in het account van                                 ZorgConsument  opgeslagen informatie. Hieronder uitdrukkelijk mede inbegrepen de medische gegevens binnen het Online Medisch                     Dossier.

g. De uitvoering van een Beeldbellen consult tussen Zorgprofessional en ZorgConsument en alle gebeurtenissen en consequenties die                      daarvan het gevolg zijn.

6. Indien ZorgConsument een klacht heeft dan kan ZorgConsument dat kenbaar maken via info@hallodokter.nl

Artikel 5: Totstandkoming

 1. De overeenkomst met ZorgConsument komt tot stand na de bevestiging van de aanmelding van ZorgConsument door Hallo Dokter én de betaling van ZorgConsument.
 2. De overeenkomst kan kosteloos uitsluitend schriftelijk per e-mail door ZorgConsument worden geannuleerd binnen 14 dagen na ontvangst van de activatie e-mail met Medi-ID. Zie verder de hierbij toepasselijke bepalingen inzake Wet koop of Afstand onder artikel 8 van deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 6: Gebruiksrecht

 1. ZorgConsument ontvangt na aanmelding via de website van Hallo Dokter [www.hallodokter.nl] een inlogcode [Medi-ID]. Hiermee verkrijgt ZorgConsument toegang tot Online Medisch Dossier. ZorgConsument kan het Hallo Dokter account bekijken en bewerken. ZorgConsument kan vervolgens personen machtigen (bijvoorbeeld de huisarts) om deze gegevens in te zien dan wel aan te vullen.
 2. Hallo Dokter verleent aan ZorgConsument een persoonsgebonden en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de website en de daarbij behorende applicaties ‚ÄúBeeldbellen‚ÄĚ en Online Medisch Dossier (genoemd in artikel 1.2.A. en 1.2.B). De applicaties worden all√©√©n via internet (online) ter beschikking gesteld.
 3. ZorgConsument is verplicht de applicaties zoals genoemd onder artikel 1.2 en 1.3 zorgvuldig te gebruiken en te beheren.
 4. ZorgConsument heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het volledig, correct en in overeenstemming met de informatie van de (huis-)arts en/of apotheek, invullen van het Online Medisch Dossier.
 5. ZorgConsument dient toegang tot internet (Wifi) of mobiel te hebben om gebruik te kunnen maken van de applicaties (Beeldbellen & Online Medisch Dossier). De toegang tot internet en de daarmee gemoeide kosten zijn voor rekening van ZorgConsument en vallen buiten de jaarlijkse bijdrage aan Hallo Dokter.
 6. Het is ZorgConsument, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallo Dokter, niet toegestaan om (delen van) teksten of beelden van Hallo Dokter op de website of in andere vormen van communicatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te hergebruiken.
 7. In het geval ZorgConsument in strijd met deze gebruiksvoorwaarden handelt, heeft Hallo Dokter het recht ZorgConsument de toegang tot de applicaties en zijn account tijdelijk of definitief met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
 8. In geen geval betreft het verlenen van het gebruiksrecht aan orgConsument, dan wel gebruik van de applicatie een overdracht van enig intellectueel eigendom van Hallo Dokter of haar partners.
 9. Het Beeldbellen consult, alsmede het Medi-ID mogen uitsluitend voor legitieme (de daarvoor bedoelde) doeleinden worden gebruikt.
 10. Beeld- en of geluidopname van het Beeldbellen consult door ZorgConsument is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zorgprofessional. Hallo Dokter zal nimmer de inhoud van een Beeldbellen consult opslaan en biedt hiervoor geen faciliteiten. Indien ZorgConsument opnamen maakt in beeld en/of geluid kan hier jegens Hallo Dokter geen enkel recht aan worden ontleend, noch enig beroep op worden gedaan.
 11. Het is niet toegestaan de applicaties te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie; (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; hacken: denial of service attacks.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. ZorgConsument is aansprakelijk jegens Hallo Dokter voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van de softwareapplicatie van HalloDokter voor doeleinden, waarmee inbreuk wordt gemaakt op enig aan Hallo Dokter toekomend recht.
 2. Hallo Dokter staat er niet voor in dat de applicaties of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen worden verbeterd.
 3. Hallo Dokter is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, di wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de applicaties door de ZorgConsument.
 4. Hallo Dokter is nooit aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen dan wel handelingen van ZorgConsument.
 5. Hallo Dokter sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de ZorgConsument voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

Artikel 8: Koop op afstand

 1. De overeenkomst met Hallo Dokter wordt afgesloten via de website van Hallo Dokter. Hierdoor is de Wet Koop op Afstand van toepassing op het afsluiten van de overeenkomst tussen Hallo Dokter en ZorgConsument.
 2. De ZorgConsument heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiten van de overeenkomst.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient ZorgConsument Hallo Dokter ondubbelzinnig via aangetekende post of via e-mail (info@hallodokter.nl) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst tussen ZorgConsument en Hallo Dokter te herroepen.
 4. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Duur

 1. Een ZorgConsument gaat een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden. Na verloop van de eerste periode van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
 2. Hallo Dokter is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de ZorgConsument op te schorten dan wel tussentijds te be√ęindigen bij uitblijven van de betaling dan wel bij oneigenlijk gebruik van de softwareapplicatie.
 3. ZorgConsument kan na twaalf maanden de overeenkomst jaarlijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één hele kalendermaand. Opzegging geschiedt door schriftelijke mededeling aan Hallo Dokter via e-mail: info@hallodokter.nl of per aangetekende post (Walnootberg 12A, 3755 BP EEMNES).
 4. Hallo Dokter kan de overeenkomst en daarmee de toegang tot de applicatie onmiddellijk staken en gestaakt houden indien gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan wel anderszins geheel naar het oordeel van Hallo Dokter onrechtmatige handelingen verricht met gebruikmaking van de applicaties van Hallo Dokter. In dat geval heeft ZorgConsument geen recht op restitutie van betaalde bijdragen en bij verwijtbaar opzettelijk schade toebrengende handelingen is ZorgConsument tevens aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die deze onrechtmatige handelingen met zich meebrengen.

Artikel 10: Uw privacy

 1. Hallo Dokter verwerkt alleen de gegevens die nodig zijn voor het tot stand laten komen van een Beeldbellen consult en de gegevens die nodig zijn om het Online Medisch Dossier te faciliteren. Hallo Dokter verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679). De gegevens die via de applicaties worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de betreffende applicaties, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van Hallo Dokter.
 2. De privacy statement van Hallo Dokter staat op hallodokter.nl.

Artikel 11: Facturatie en betaling

 1. Facturen ten behoeve van de dienstverlening worden per e-mail verzonden aan het e-mailadres van de aanmelder.
 2. Elke aanmelder is verantwoordelijk voor het voldoen van de jaarbijdragen.
 3. De eerste factuur dient per vooruitbetaling te zijn voldaan. Bij verlenging zal de bijdrage vooraf door middel van een aanvullende vooruitbetaling moeten worden voldaan.
 4. Hallo Dokter kan bij niet tijdige betaling of een niet batig saldo de dienst aan ZorgConsument staken zonder ingebrekestelling vooraf. Dit houdt in dat de ZorgConsument niet langer toegang heeft tot de applicaties.

Artikel 12: Toepasselijk recht en rechtskeuze

 1. Op deze gebruiksvoorwaarden en al hetgeen daarmee verband houdt, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, zullen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht dan wel aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.