Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter

Navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en overeenkomsten gesloten met Hallo Dokter (Stichting Effectief Medicijngebruik) gevestigd te Naarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32092408.

Artikel 1: Algemeen

Hallo Dokter exploiteert een softwareapplicatie die de mogelijkheid biedt aan een arts en een Gebruiker (hierna: “gebruikers”) met elkaar in contact te komen en online te communiceren via een beveiligde video verbinding.

Artikel 2: Dienst

 1. Hallo Dokter biedt gebruikers consultatie met BIG-geregistreerde Nederlandse artsen. Dit consult zal primair via VideoConsultatie geschieden en waar nodig telefonisch.

Artikel 3: Gebruik VideoConsultatie

 1. Gebruikers zijn verplicht de software die kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en te beheren.
 2. Hallo Dokter is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit misbruik van de inloggegevens of de ongeautoriseerde toegang tot de applicatie of in een gebruiksaccount opgeslagen informatie. Tevens heeft Hallo Dokter het recht om de toegang tot de Applicatie en/of het Gebruikersaccount voor de Gebruikers tijdelijk te ontzeggen, indien Gebruikers in strijd met deze voorwaarden handelen.
 3. Gebruikers zullen de Applicatie alleen gebruiken voor legale doeleinden. Gebruikers zijn in dit kader aansprakelijk jegens Hallo Dokter voor het gebruik en eventueel misbruik van de Applicatie.
 4. Indien Gebruikers opnames maken van het online videoconsult, dan kunnen hier jegens Hallo Dokter geen rechten aan worden ontleend.
 5. Het is de gebruikers niet toegestaan de Applicatie te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  1. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud;
  2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op databanken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie;
  4. (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  5. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
  6. denial of service attacks.
 6. In geen geval is Hallo Dokter aansprakelijk in het geval dat een van bovenstaande gevallen, maar niet uitsluitend bovenstaande gevallen, toch voorkomt tijdens het online video consult via de beveiligde verbinding van Hallo Dokter.

Artikel 5: inschrijving

 1. Arts meldt zich aan via de website van www.hallodokter.nl.
 2. Gebruiker meldt zich aan via de website van www.hallodokter.nl en voldoet het verschuldigde inschrijftarief.
 3. Na ontvangst van het verschuldigde inschrijftarief worden de aangemelde Gebruikers definitief ingeschreven en krijgt deze toegang tot de dienstverlening zoals genoemd in artikel 2.1.

Artikel 6: vergoeding

 1. Ten behoeve van de in artikel 5.2 genoemde inschrijving is Gebruiker aan Hallo Dokter een inschrijftarief verschuldigd van EUR 25,- (incl. BTW) per jaar.
 2. Hallo Dokter kan aan specifieke groepen korting verlenen.
 3. Voornoemde vergoedingen zullen per vooruitbetaling worden voldaan. Definitieve inschrijving van Gebruikeren en uitvoering van consulten zullen pas worden uitgevoerd wanneer verschuldigde vergoedingen volledig zijn voldaan.

Artikel 7: Consult aanvragen

 1. Op het moment dat een Gebruiker ziek is kan deze zich melden via de website / telefoonnummmer.
 2. Na aanvragen van de VideoConsultatie wordt de aanvraag bij voorkeur aan de eigen arts (indien bekend en deelnemend), en anders automatisch en willekeurig aan een aangesloten en beschikbare arts toegekend. De Gebruiker ontvangt een e-mail en / of een sms (met een link) wanneer deze zich voor de VideoConsultatie dient te melden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Hallo Dokter staat er niet voor in dat de Applicatie of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen en worden verbeterd.
 2. Hallo Dokter is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, die wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de Applicatie door de gebruikers.
 3. De gegevens die via de Applicatie worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de Applicatie, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy beleid van Hallo Dokter zoals deze ter beschikking staat op de website van Hallo Dokter.
 4. Hallo Dokter is niet aansprakelijk voor de uitvoering en inhoud van een Bedrijfsgeneeskundig consult tussen de arts en Gebruiker en evenmin voor alle gebeurtenissen en consequenties die daarvan het gevolg zijn.
 5. Hallo Dokter sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de arts en de Gebruiker voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de Applicatie, onderliggende programmatuur en alle daarbij behorende documentatie van Hallo Dokter en alle in de Applicatie aangebrachte wijzigingen, verbeteringen, updates, van welke aard dan ook, behoren bij Hallo Dokter, dan wel haar leveranciers. Deze Gebruikersvoorwaarden strekken niet tot overdracht van rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 10: Klachten

 1. Gebruikers kunnen hun klachten over de dienstverlening van Hallo Dokter richten ter attentie van het bestuur, via:
  1. info@hallodokter.nl
  2. Postbus 5061, 1410 AB, Naarden
 2. Hallo Dokter zal de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen en uiterlijk binnen vijf werkdagen in behandeling nemen.
 3. Hallo Dokter zal schriftelijk - bij voorkeur per e-mail - reageren op de klacht.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hallo Dokter is Nederlands Recht van toepassing.

Geschillen kunnen - indien niet via de klachtenregeling afgehandeld - voor de daartoe bevoegde Nederlandse rechter worden gebracht.