Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter B.V. – ZorgConsument/Patiënt (2020)

Artikel 1: Algemeen
1) Hallo Dokter is een initiatief en handelsnaam van Hallo Dokter B.V. gevestigd te Eemnes aan de Walnootberg 12A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 69181209.
2) Hallo Dokter exploiteert een (online) beveiligde softwareapplicatie die een (huis)arts en een ZorgConsument (patiënt) de mogelijkheid biedt via een beveiligde beeldverbinding contact te hebben ten behoeve van een medisch consult. Deze softwareapplicatie wordt verder genoemd: Beeldbellen.
3) Daarnaast exploiteert Hallo Dokter een softwareapplicatie die Zorgconsumenten de mogelijkheid biedt hun eigen medisch dossier online vast te leggen, te onderhouden en te delen met zorgverleners. Deze softwareapplicatie wordt verder genoemd: Online Medisch Dossier.
4) Hallo Dokter kent de ZorgConsument een unieke Medi-ID toe. Deze Medi-ID is persoonsgebonden, exclusief en niet overdraagbaar.
5) Hallo Dokter spant zich er tot het uiterste toe in om als provider van de ICTtechnologie al hetgeen te doen, voor zover binnen haar vermogen om een vlekkeloze communicatie tussen ZorgConsument en betreffende (huis-)arts te garanderen, te beveiligen en te borgen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
1) Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, communicatie met Hallo Dokter en het gebruik van de softwareapplicaties van Hallo Dokter. U dient de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden voordat u gebruik kunt maken van (de softwareapplicaties) van Hallo Dokter.
2) Hallo Dokter mag de voorwaarden op elk moment wijzigen. Gaat u niet akkoord met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden? Dan kunt u geen gebruik (meer) maken van (de softwareapplicaties) van Hallo Dokter.
3) Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3: Definities
1) U: De persoon die gebruikmaakt van de softwareapplicaties van Hallo Dokter. 2) BIG geregistreerde Zorgprofessional: (Huis-)arts, verpleegkundige
3) Het Beeldbellen consult: de dienst van BIG geregistreerde Zorgprofessionals, die wij u bieden vanuit Hallo Dokter om online (via Beeldbellen) een (huis-)arts te consulteren.
4) (Huis-)arts: BIG-geregistreerde Zorgprofessional die consulten verricht ten behoeve van het Beeldbellen consult van Hallo Dokter.
5) Beeldbellen consult: een online consult met een door Hallo Dokter geverifieerde BIG geregistreerde Zorgprofessional.

Artikel 4: Het Beeldbellen Consult
1) Het Beeldbellen consult is slechts mogelijk met een door Hallo Dokter geverifieerde BIG geregistreerde Zorgprofessional.
2) Op het moment dat u een consult krijgt met de Zorgprofessional, komt er tussen u en de desbetreffende arts een geneeskundige behandelovereenkomst tot stand. Hallo Dokter is bij deze overeenkomst geen partij.
3) De Zorgprofessional heeft behoudens de door u gegeven expliciete toestemming, geen toegang tot uw Online Medisch Dossier bij Hallo Dokter.
4) Gelet op de digitale aard van deze dienstverlening, kan de Zorgprofessional bepaalde onderzoeken (zoals lichamelijk onderzoek) niet uitvoeren. Indien tijdens een Beeldbellen consult blijkt dat een nader (lichamelijk) onderzoek of behandeling vereist is, zal de Zorgprofessional u doorverwijzen naar de juiste Zorgprofessional. In spoedeisende gevallen zal de Zorgprofessional u doorverwijzen naar het alarmnummer 112.
5) Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van: a. Het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de softwareapplicaties van Hallo Dokter; b. Eventuele onjuistheden of onvolledigheden in informatie die u aan ons hebt gegeven; c. Onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte heeft gebracht; d. Overmacht aan onze zijde in de zin van artikel 6:75 BW; e. Medisch handelen van de Zorgprofessional, deze is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar medische handelingen en advisering.
6) Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Dan kunt u uw klacht indienen via info@hallodokter.nl Hallo Dokter heeft een duidelijke klachtenprocedure, zodat u ervan verzekerd bent dat uw klacht op een juiste manier wordt afgehandeld.

Artikel 5: Totstandkoming
1) De overeenkomst met de ZorgConsument komt tot stand door aanmelding bij Hallo Dokter BV door de ZorgConsument en na de bevestiging van Hallo Dokter én de betaling door de ZorgConsument.
2) De overeenkomst kan kosteloos uitsluitend schriftelijk per e-mail door ZorgConsument worden geannuleerd binnen 14 dagen na ontvangst van de activatie e-mail met Medi-ID. Zie verder de hierbij toepasselijke bepalingen inzake Wet koop of Afstand onder Hoofdstuk 6 van deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter B.V. – ZorgConsument/Patiënt (2020)

Artikel 6: Gebruiksrecht
1) ZorgConsument ontvangt na aanmelding via de website van Hallo Dokter [www.hallodokter.nl] een inlogcode [Medi-ID]. Hiermee verkrijgt de ZorgConsument toegang tot een afgesloten en beveiligd gedeelte van de website, hierna te noemen: Online medisch Dossier. ZorgConsument kan het Hallo Dokter account bekijken en bewerken. ZorgConsument kan vervolgens personen machtigen (bijvoorbeeld de huisarts) om deze gegevens in te zien dan wel aan te vullen.
2) Hallo Dokter verleent aan ZorgConsument een persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de website en de daarbij behorende applicaties “Beeldbellen” en Online Medisch Dossier (genoemd in artikel 1.2. en 1.3). De applicaties worden alléén via internet (online) ter beschikking gesteld.
3) ZorgConsument is verplicht de applicaties zoals genoemd onder artikel 1.2 en 1.3 zorgvuldig te gebruiken en te beheren.
4) ZorgConsument heeft een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het volledig, correct en in overeenstemming met de informatie van de (huis-)arts en/of apotheek, invullen van het Online Medisch Dossier.
5) ZorgConsument dient toegang tot internet (Wifi) of mobiel te hebben om gebruik te kunnen maken van de applicaties (Beeldbellen & Online Medisch Dossier).De toegang tot internet en de daarmee gemoeide kosten zijn niet inbegrepen in de jaarlijkse bijdrage aan Hallo Dokter en komen voor rekening van de ZorgConsument.
6) Het is de ZorgConsument niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hallo Dokter, om (delen van) teksten of beelden van Hallo Dokter op de website of in andere vormen van communicatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te hergebruiken.
7) Hallo Dokter is nooit aansprakelijk voor directe en indirecte (gevolg) schade of kosten die voortkomen uit onjuist gebruik (waaronder misbruik) van inloggegevens of ongeautoriseerde toegang tot de applicaties of in het account van de ZorgConsument opgeslagen informatie. Hieronder uitdrukkelijk mede inbegrepen de medische gegevens binnen het Online Medisch Dossier.
8) In het geval een ZorgConsument in strijd met deze voorwaarden handelt, heeft Hallo Dokter het recht de ZorgConsument de toegang tot de applicaties en zijn account tijdelijk of definitief met onmiddellijke ingang te ontzeggen.
9) In geen geval betreft het verlenen van het Gebruiksrecht aan de ZorgConsument, dan wel gebruik van de applicatie een overdracht van enig intellectueel eigendom van Hallo Dokter of haar partners. Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter B.V. – ZorgConsument/Patiënt (2020)
10) Het Beeldbellen consult, alsmede het Medi-ID mogen uitsluitend voor legitieme (de daarvoor bedoelde) doeleinden worden gebruikt. ZorgConsumenten zijn aansprakelijk jegens Hallo Dokter voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik voor doeleinden welke inbreuk maken op enig aan Hallo Dokter toekomend recht.
11) Beeld- en of geluidopname van het Beeldbellen consult door ZorgConsument is niet toegestaan behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de consulterende (huisarts). Hallo Dokter zal nimmer de inhoud van een Beeldbellen consult opslaan en biedt hiervoor geen faciliteiten. Indien de ZorgConsument opnamen maakt in beeld en/of geluid kan hier jegens Hallo Dokter geen enkel recht aan worden ontleend, noch enig beroep op worden gedaan.
12) Het is niet toegestaan de applicaties te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zelfregulering, de algemeen geldende fatsoensregels en zorgvuldigheidsregels of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: spamming, het inbreuk plegen of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; het openbaar maken en/of verspreiden van (kinder-)pornografie; (seksuele) intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen; hacken: denial of service attacks.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1) Hallo Dokter staat er niet voor in dat de applicaties of onderdelen daarvan zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken, of dat steeds alle fouten en gebreken kunnen worden verbeterd.
2) Hallo Dokter is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de informatie en/of data, of de correctheid van de informatie en/of data, di wordt ingevoerd en/of onderhouden en/of verwerkt en/of omgezet door gebruikmaking van de applicaties door de ZorgConsument.
3) Hallo Dokter vindt de privacy van ZorgConsument erg belangrijk en hanteert zodoende strenge richtlijnen met betrekking tot privacy. De gegevens die via de applicaties worden verzameld en verwerkt in het kader van het gebruik van de betreffende applicaties, zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van Hallo Dokter zoals deze ter beschikking staat op de website van Hallo Dokter. Gebruiksvoorwaarden Hallo Dokter B.V. – ZorgConsument/Patiënt (2020)
4) Hallo Dokter is niet aansprakelijk voor de uitvoering van een Beeldbellen consult tussen de arts en ZorgConsument en evenmin voor alle gebeurtenissen en consequenties die daarvan het gevolg zijn.
5) Hallo Dokter is nooit aansprakelijk voor de onder 4.1 tot en met 4.12 beschreven onrechtmatige gedragingen dan wel handelingen van de ZorgConsument.
6) Hallo Dokter sluit voor zover mogelijk en tot hetgeen wettelijk maximaal is toegestaan elke vorm van aansprakelijkheid jegens de ZorgConsument voor zowel directe als indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en/of stagnatieschade) uit.

Artikel 8: Koop op afstand
1) De overeenkomst met Hallo Dokter wordt afgesloten via de website van Hallo Dokter. Hierdoor is de Wet Koop op Afstand van toepassing op het afsluiten van de overeenkomst tussen Hallo Dokter en ZorgConsument.
2) De ZorgConsument heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van sluiten van de overeenkomst.
3) Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient ZorgConsument Hallo Dokter ondubbelzinnig via aangetekende post of via e-mail (info@hallodokter.nl) op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst tussen ZorgConsument en Hallo Dokter te herroepen.
4) Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9: Duur
1) Een ZorgConsument gaat een overeenkomst aan voor de duur van 12 maanden. Na verloop van de eerste periode van de overeenkomst wordt deze stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
2) Hallo Dokter is te allen tijde gerechtigd de overeenkomst met de ZorgConsument op te schorten dan wel tussentijds te beëindigen bij uitblijven van de betaling dan wel bij oneigenlijk gebruik van de softwareapplicatie. 
3) ZorgConsument kan na twaalf maanden de overeenkomst jaarlijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één hele kalendermaand. Opzegging geschiedt door schriftelijke mededeling aan Hallo Dokter via e-mail: info@hallodokter.nl of per aangetekende post (Walnootberg 12A, 3755 BP EEMNES).
4) Hallo Dokter kan de overeenkomst en daarmee de toegang tot de applicatie onmiddellijk staken en gestaakt houden indien gebruiker handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, dan wel anderszins geheel naar het oordeel van Hallo Dokter onrechtmatige handelingen verricht met gebruikmaking van de applicaties van Hallo Dokter. In dat geval heeft ZorgConsument geen recht op restitutie van betaalde bijdragen en bij verwijtbaar opzettelijk schade toebrengende handelingen is ZorgConsument tevens aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die deze onrechtmatige handelingen met zich meebrengen.

Artikel 10: Uw privacy
1) Hallo Dokter vindt uw privacy belangrijk. Daarom verwerken we bij Hallo Dokter alleen de gegevens die nodig zijn voor het tot stand laten komen van een Beeldbellen consult en de gegevens die nodig zijn om het Online Medisch Dossier te faciliteren. Persoonsgegevens verwerken wij conform de geldende privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming: EU 2016/679).
2) Wilt u meer weten over hoe Hallo Dokter met uw privacy omgaat en wat uw rechten en plichten zijn? Bekijk dan ons privacy statement.

Artikel 11: Facturatie en betaling
1) Facturen ten behoeve van de dienstverlening worden per e-mail verzonden aan het emailadres van de aanmelder.
2) Elke aanmelder is verantwoordelijk voor het voldoen van de jaarbijdragen.
3) De eerste factuur dient per vooruitbetaling te zijn voldaan. Bij verlenging zal de bijdrage vooraf door middel van een automatische incasso c.q. een aanvullende vooruitbetaling moeten worden voldaan.
4) Hallo Dokter kan bij niet tijdige betaling of een niet batig saldo de dienst aan ZorgConsument staken zonder ingebrekestelling vooraf. Dit houdt in dat de ZorgConsument niet langer toegang heeft tot de applicaties.