Gebruik van de website
De website www.hallodokter.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Halldokter.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hallodokter.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Hallodokter.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Hallodokter.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hallodokter.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Mocht informatie onvolledig of onjuist zijn, dan doet Hallodokter.nl er alles aan om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Hallodokter.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Hallodokter.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

Verwijzingen
Op of via Hallodokter.nl word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die Hallodokter.nl bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten
Je hebt het recht om de informatie op Hallodokter.nl te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de beheerder van de site. Onder multimedia-informatie behoren ook de productdesigns van alle producten uit onze eigen productserie met de naam ‘Lotus’.

Onafhankelijk

HalloDokter is geheel onafhankelijk en heeft geen enkele band met overheid, zorgverzekeraars of farmaceutische bedrijven. HalloDokter vraagt nooit om uw BSN of DigiD.